top of page

Nowe zmiany w prawie celnym

UKC został przyjęty w dniu 9 października 2013 r. rozporządzeniem (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady, następnie sprostowanym.

Wszedł w życie 30 października 2013 r. uchylając rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz.U. L 145 z 04.06.2008 r., str.1). Postanowienia Unijnego kodeksu Celnego stosuje się od 1 maja 2016 r. Przed tą datą zastosowanie miał Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze do niego.

Regulacje zawarte w nowych przepisach unijnego prawa celnego:

  • upraszczają prawodawstwo celne,

  • ujednolicają obsługę obrotu towarowego z zagranicą w całej UE poprzez harmonizację zasad wymiany informacji i zakresu danych,

  • wprowadzają ułatwienia w zakresie procedur celnych zapewniając ułatwienia zmierzające do wzrostu efektywności transakcje celne zgodnie ze współczesnymi potrzebami,

  • wdrażają obsługę procesów biznesowych w pełni elektronicznym środowisku – zarówno dla administracji celnych, jak też podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą,

  • wspierają rzetelne i godne zaufania podmiotów gospodarczych – upoważnionych przedsiębiorców AEO.

#cło #prawocelne #agencjacelna #polska #prawo #zmiany

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page